Internet Gaming Council

Jsme hrdým členem organizace Internet Gaming Council.

Internet Gaming Council je nezisková organizace založená v roce 1996 ve Spojených státech, která se přemístila do kanadského Vancouveru. Do Kanady se organziace IGC přesunula v březnu 2000.

Záměrem organizace je stát se fórem, na kterém mohou různé strany řešit problémy a bojovat za společné zájmy v celosvětovém interaktivním herním odvětví, stanovit férové a zodpovědné obchodní směrnice a postupy, které zvýší důvěru spotřebitelů v interaktivní herní produkty a služby, a má také sloužit pro prosazování zájmů tohoto odvětví a jako zprostředkovatel informací.

Od založení počet členů této organizace výrazně stoupl. IGC se může pochlubit členskými společnostmi ze Spojených států, Spojeného království, Jižní Afriky, Izraele, Kanady, Karibiku, Austrálie, Dánska a Švédska. IGC si vybudovalo pověst pro svou spolehlivost, integritu a důvěryhodnost, a to díky svým vysokým standardům a důrazem na legitimní podnikání.

Jako člen IGC se zavazujeme dodržovat přísná pravidla jednání stanovená IGC.

Dodržování pravidel: Členové IGC budou dodržovat příslušné zákony, nařízení a soudní rozhodnutí v rámci jurisdikce, ve které podnikají, a získají v ní také příslušnou licenci, aby mohli podnikat v souladu se zákonem.

Integrita a odpovědnost: Členové IGC se zavazují vynaložit veškeré rozumné úsilí k zajištění toho, že jejich systémy, algoritmy a postupy budou fungovat zamýšleným způsobem a v souladu s tím, jak je to prezentováno zákazníkům.

Ochrana dat a soukromí zákazníků: Členové IGC budou své systémy navrhovat a provozovat s cílem uchování soukromí zákazníků a důvěrnosti.

Pravdivá reklama: Členové IGC budou ve všech propagačních akcích sdělovat pravdivé informace a také budou zveřejňovat jen přesné informace o svém podnikání.

Transakční záznamy: S cílem poskytovat přehledné záznamy a účetnictví budou členové IGC v souladu s Obecně přijímanými účetními zásadami (Generally Accepted Accounting Practices) uchovávat podrobné záznamy o transakcích, které budou archivované, dostupné a prověřitelné kteroukoli náležitě autorizovanou osobou v souladu s podmínkami licence nebo jak bylo jinak dohodnuto se členem.

Řešení sporů: Členové IGC se při řešení sporů podrobí jurisdikci poskytovatele jejich licence nebo nezávislému rozhodovacímu orgánu.

Zamezení přístupu nezletilým: Členové IGC musí zavést kontrolní systémy určené k zabránění nezletilým v přístupu k hracímu systému a při svém podnikání nesmí zaměstnávat nezletilé. Kontrolní systémy musí od zákazníků vyžadovat potvrzení, že jsou podle zákonů platných v jejich jurisdikci zletilí. Členové zavedou přiměřené postupy pro ověření takovéto informace, mimo jiné také pomocí služeb pro ověření věku a identity.

Kontrola chorobného/problémového hraní: Členové IGC zavedou nástroje pro zodpovědné hraní a v příslušných oblastech zavedou procesy cílené na identifikaci a omezení chorobného/problémového hraní.

Finance a zpracovávání transakcí: Členové IGC budou své bankovní a finanční záležitosti spravovat v souladu s obecně přijímanými standardy mezinárodně uznávaných bankovních institucí.

Vyplacení odměn: Členové IGC zajistí, že budou mít dostupné dostatečné finanční prostředky k vyplacení všech současných závazků a že jejich pracovní kapitál bude adekvátní pro financování probíhajících operací. Členové IGC budou odměny a zůstatky na účtech vyplácet na vyžádání rychle, s výjimkou případů, kdy existuje podezření z podvodu nebo kdy jsou výhry či zůstatky na účtech sporné.

Společenská odpovědnost firmy Členové IGC musí v herním průmyslu podnikat charakterně, čestně a s intergritou. Budou za všech okolností jednat eticky a zodpovědně a nebudou přímo ani nepřímo provádět žádné činnosti, které jsou v rozporu s nejlepšími zájmy veřejnosti či tohoto odvětví nebo které z hlediska zákona poškozují ostatní členy.

Informace o členech: Členové IGC souhlasí s tím, že tato organizace bude podle nařízení Představenstva IGC kontrolovat, zda členové dodržují výše zmíněná kritéria.

Více informací získáte na stránkách Internet Gaming Council.

Zodpovědné hraní

Responsible Gaming

Zavázali jsme se podporovat zodpovědné hraní a současně chceme hráčům poskytnout zábavnou a pozitivní herní zkušenost.