Ochrana údajů pro náš pokerový software

Ochrana údajů pro náš software

Veškerá komunikace probíhající mezi našimi servery a naším klientským softwarem, jenž je spuštěn na uživatelově počítači, je šifrovaná. Je však důležité poznamenat, že šifrování samo o sobě, přesně řečeno, zárukou utajení není. Například internetová stránka, na níž jsou vlastní karty všech hráčů předávány každému, bezpečná není ani s veškerým šifrováním. Z tohoto důvodu jsme vynaložili značné úsilí na vytvoření našich bezpečnostních zásad a systémů.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Stahování software:

Prvním krokem, při němž se bezpečnost stává důležitým faktorem, je stahování klientského softwaru z internetových stránek BetStars. Zde musíme zajistit, aby klientský software nebyl při stahování pozměněn. Proto jsme do instalace klienta začlenili následující prvky:

 • Spustitelný instalační soubor je ověřován pomocí RSA 2048bitového kódového certifikátu, který byl vystaven společnosti Rational Services Ltd a lze ho ověřit přes VeriSign, tedy veřejnou certifikovanou autoritu. Ta může být ověřena prostřednictvím vašeho webového prohlížeče.
 • Tímto způsobem zajistíme, že instalační soubor klienta přichází přímo od poskytovatele softwaru, čili BetStars.
 • Takto je instalační program klienta chráněn před pozměněním mezi zveřejněním a instalací na vaše zařízení.

Bezpečnost během hry:

Bezpečnost hry samotné zajišťujeme řadou začleněných prvků:

 • K ověřování našich serverů jsou v našem klientském softwaru používány certifikáty vydané naší vlastní certifikační autoritou (CA).
 • V našem klientském softwaru je použit protokol TLS, jenž je standardem v tomto odvětví. Momentálně využíváme 2048bitový RSA klíč, který podle RSA dostačuje až do roku 2030. Jelikož kontrolujeme a aktualizujeme soukromé klíče pro servery každé tři měsíce, máme velmi vysokou míru bezpečnosti. Využíváme následující šifry: AES128-SHA (128 bitů) a DES-CBC3-SHA (168 bitů).
 • Ostatním hráčům se nikdy nepředávají žádná soukromá data, např. karty na ruce (kromě pravidel hry).
 • Veškerá vstupní data vkládaná do klienta se ověřují přes server.

NEKALÉ SPOLČENÍ

Nekalé spolčení je formou podvádění, při níž si dva nebo více hráčů signalizují své karty nebo jinou formou vytvářejí podvodné spojenectví ke škodě ostatních hráčů u téhož stolu.
Na jedné straně je v případě online hry předávání informací mezi dohodnutými hráči snazší než v případě hry ve skutečné herně. Na druhé straně je však pro takové hráče u hry online mnohem těžší zabránit případnému odhalení, protože je snadné karty všech hráčů po hře zkontrolovat.

Ať je nekalé spolčení sebelépe promyšleno, jedné věci se zúčastnění hráči vyhnout nemohou – musí handu zahrát způsobem, kterým by jej bez nekalého spolčení nezahráli. Naše detekční metody jsou zaměřeny na zachycení neobvyklých způsobů hry. V případě, že je takový způsob zjištěn, jsou upozorněni dohlížející pracovníci, kteří potom provedou důkladné manuální prošetření. Rovněž vyšetříme veškerá oznámení o podezření na nekalé spolčení, která obdržíme od hráčů.

Zjistí-li se u kteréhokoliv hráče jakákoliv forma účasti v nekalém spolčení, může takovému hráči být natrvalo uzavřen účet.

MÍCHÁNÍ KARET

„Každý, kdo uvažuje o generování náhodných čísel aritmetickými metodami, je v hlubokém omylu.“ (John von Neumann, 1951)

Uvědomujeme si, že pro náš software je rozhodující použití regulérního nepředvídatelného algoritmu pro míchání karet. Z tohoto důvodu, a také proto, abychom se vyhnuli značným problémům popsaným v [1], používáme dva níže uvedené nezávislé zdroje skutečně náhodných dat:

 • Vstupy získané pomocí uživatelského softwaru z uživatelem prováděných úkonů, jako je součet pohybů myší a časování událostí.
 • Quantis [2], ověřený hardwarový generátor náhodných čísel, jenž byl vyvinut švýcarskou společností ID Quantique. Tento generátor je založen na využití kvantové náhodnosti jako zdroje informační entropie.

Každý z těchto zdrojů sám o sobě generuje hodnotu entropie dostačující k regulérnímu nepředvídatelnému míchání karet.

Hlavní charakteristiky postupu míchání karet

 • Pro zamíchání balíčku 52 karet existuje 52! možností. Hodnota 52! je přibližně 2^225 (přesně 80.658.175.170.943.878.571.660.636.856.404.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 možností). K tomu, abychom dosáhli rovnoměrného, nepředvídatelného statistického rozložení, používáme 249 náhodných bitů z obou zdrojů entropie (vstup z uživatelem prováděných úkonů a kvantové náhodnosti).
 • Pro dosažení požadovaného stupně nahodilosti uplatňujeme pravidla založená na principu opatrnosti. Jestliže například vstup z uživatelem prováděných úkonů k vygenerování požadované hodnoty entropie nestačí, další handa začne až poté, co požadovanou hodnotu entropie obdržíme z generátoru náhodných čísel Quantis.
 • Abychom zajistili mimořádně vysokou úroveň bezpečnosti, je sloučení entropií získaných z obou zdrojů prováděno transformačním šifrovacím algoritmem SHA-1.
 • Míru bezpečnosti a ochrany proti útokům na uživatelova data dále zvyšujeme pomocí generátoru pseudonáhodných čísel založeného na algoritmu SHA-1.
 • K převedení toku náhodných bitů na náhodná čísla v požadovaném rozsahu a bez zkreslení jsme uplatnili jednoduchý spolehlivý algoritmus. Jestliže například potřebujeme náhodné číslo v intervalu 0-25, postupujeme takto:
  • Vezmeme 5 náhodných bitů a převedeme je na náhodné číslo z intervalu 0-31.
  • Jestliže je toto číslo větší než 25, všech 5 bitů jednoduše vymažeme a proces opakujeme.
 • Tato metoda není ovlivněna zkresleními vyplývajícími z výpočtu modulu pro vygenerování náhodných čísel, jež nejsou rovna 2n, n = 1, 2, …
 • K provedení vlastního míchání karet používáme další jednoduchý, spolehlivý algoritmus:
  • Nejdříve vytáhneme náhodnou kartu z původního balíčku (1 až 52) a uložíme ji do nového balíčku – v původním balíčku je nyní 51 karet, v novém balíčku je jedna karta.
  • Potom z původního balíčku vytáhneme další náhodnou kartu (1 až 51) a položíme ji na vrch balíčku nového – v původním balíčku je nyní 50 karet, v novém balíčku jsou dvě karty.
  • Proces opakujeme tak dlouho, až všechny karty z balíčku původního přemístíme do balíčku nového.
 • U tohoto algoritmu nedochází ke špatnému rozložení zamíchaných karet, jež je popsáno v [1].

Proces míchání karet internetové herny BetStars

Internetová herna BetStars předložila rozsáhlé informace o svém generátoru náhodných čísel nezávislé společnosti. Tento důvěryhodný zdroj jsme požádali o provedení hloubkové analýzy nahodilosti výstupu našeho generátoru náhodných čísel a způsobu jeho využití pro míchání karet v internetové herně BetStars.

Společnosti jsme poskytli úplný přístup ke zdrojovému kódu. Každá z těchto společností potvrdila nahodilost a bezpečnost našeho procesu míchání karet. Podrobnější informace naleznete na stránce Online generátor náhodných čísel.

[1] "How We Learned to Cheat at Online Poker: A Study in Software Security" -
http://www.cigital.com/papers/download/developer_gambling.php
[2] http://www.idquantique.com/products/quantis.htm

Zodpovědné hraní

Responsible Gaming

Zavázali jsme se podporovat zodpovědné hraní a současně chceme hráčům poskytnout zábavnou a pozitivní herní zkušenost.